Logo
Print this page

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΑΡΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Α. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η AS SOON AS POSSIBLE είναι ατομική επιχείρηση με την επωνυμία ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Β. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΑΥΤΩΝ

Το κατάστημα της AS SOON AS POSSIBLE και το κέντρο διαλογής του ταχυδρομικού δικτύου της θα είναι στην οδό Παπαζώλη 2 πλατεία Αντιγονιδών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Εξυπηρετούνται όλοι οι δήμοι της Ελλαδας όπως αναφέρονται στον πίνακα που επισυνάπτουμε.

Ο χρόνος παράδοσης των εγγράφων – δεμάτων είναι :

α) Με παράδοση την ίδια μέρα

β) Με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα και

γ) Με παράδοση όπου ο χρόνος συμφωνείται με τον αποστολέα εφόσον οι αποστολές έχουν ομαδικό χαρακτήρα. Σε τέτοια περίπτωση η AS SOON AS POSSIBLE μπορεί να υπογράφει ξεχωριστή σύμβαση.

Γ. ΧΡΕΩΣΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η AS SOON AS POSSIBLE κάνει γνωστές τις υπηρεσίες της καθώς και τις χρεώσεις αυτών με αναλυτικό πίνακα και τιμοκαταλόγους που παραδίδει στον χρήστη.

Η AS SOON AS POSSIBLE μπορεί να αναμορφώνει τις χρεώσεις σύμφωνα με τις ανάγκες της ενημερώνοντας πάντα τους χρήστες για οποιαδήποτε αλλαγή.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Σε περίπτωση που προκύψουν διαφορές μεταξύ της AS SOON AS POSSIBLEκαι κάποιον ή κάποιους από τους χρήστες τότε συγκροτείται επιτροπή με την συμμετοχή α) του νομίμου εκπροσώπου της AS SOON AS POSSIBLE Αναστασιάδη Aλεξανδρου

β) του εκπροσώπου των χρηστών και με δικαίωμα παράστασης του ενδιαφερόμενου χρήστη.

Κάθε απαίτηση πρέπει να εγερθεί από τον αποστολέα και να επιδοθεί εγγράφως στα κεντρικά γραφεία της AS SOON AS POSSIBLE σε διάστημα 20 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία αναλήψεως της αποστολής από την AS SOON AS POSSIBLE COURIER. Καμία απαίτηση δεν γίνεται δεκτή μετά την παρέλευση της παραπάνω χρονικής προθεσμίας και κάθε σχετικό δικαίωμα παραγράφεται.

Ο χρήστης μπορεί να απευθύνει οιοδήποτε αίτημα που αφορά την τύχη της αποστολής του σε όλες τις υπηρεσίες της AS SOON AS POSSIBLE. Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER είναι υποχρεωμένη να απαντήσει μέσα σε 24 ώρες το αργότερο στο αίτημα του χρήστη.

Ε. ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ – ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Γίνονται δεκτά από την AS SOON AS POSSIBLE COURIER αντικείμενα και δέματα έως 50kg ανά δέμα.

Σε περίπτωση μεγάλης δηλωμένης αξίας το αντικείμενο θα πρέπει να ασφαλιστεί από τον χρήστη.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER έχει το δικαίωμα να διακόψει την διεκπεραίωση κάποιου αντικειμένου όταν κρίνει αυτό ως απαράδεκτο, ή όταν ο αποστολέας για οποιοδήποτε λόγο έδωσε ελλιπή ή λανθασμένα για την διεκπεραίωση στοιχεία.

ΣΤ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΠΙΔΟΤΩΝ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER είναι υποχρεωμένη να διαφυλάξει τα ανεπίδοτα αντικείμενα 60 ημερολογιακές ημέρες χωρίς χρέωση του αποστολέα για την φύλαξή τους.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER αναλαμβάνει την διεκπεραίωση αποστολών με χρέωση της αμοιβής της στον παραλήπτη. Σε περίπτωση μη καταβολής της παραπάνω αμοιβής από τον παραλήπτη για οποιονδήποτε λόγο, την υποχρέωση εξόφλησης της AS SOON AS POSSIBLE COURIER αναλαμβάνει ο αποστολέας.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER δεν φέρει ευθύνη για τα ταχ/κά αντικείμενα τα οποία έχουν παρακρατηθεί επίσημα. Είναι όμως υποχρεωμένη να προβεί σε όλες τις ενέργειες προκειμένου τα αντικείμενα αυτά να μην παρακρατηθούν.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER καταβάλλει κάθε προσπάθεια να παραδοθούν τα ταχ/κα αντικείμενα στον παραλήπτη. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι ανθρωπίνως δυνατόν να επιδοθούν τότε είναι υποχρεωμένη να ενημερώσει τον αποστολέα. Αν πάλι δεν είναι δυνατόν να ενημερωθεί ο αποστολέας παρ’ όλες τις προσπάθειες της AS SOON AS POSSIBLE COURIER τότε το ταχ/κο αντικείμενο διαφυλάσσεται μέχρι να ενημερωθεί ο αποστολέας.

Ζ. ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER καταβάλλει κάθε προσπάθεια και θα προβεί σε κάθε ενέργεια για να πετύχει ταχύτατη παράδοση σύμφωνα με το πρόγραμμα λειτουργίας της. Σε καμία όμως περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για καθυστέρηση παραλαβής μεταφοράς ή παράδοσης κάθε αποστολής ή για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά, βλάβες, κακή παράδοση ή μη παράδοση εξ΄ αιτίας ενός ή και περισσότερων από τους παρακάτω λόγους :

α) Λόγω απρόοπτων γεγονότων κείμενων πέρα των ανθρωπίνων αντικειμενικά δυνατοτήτων (ατύχημα, δυσμενές καιρικές συνθήκες, αργοπορία μεταφορικών μέσων που δεν ανήκουν στην AS SOON AS POSSIBLE COURIER κ.λ.π)

β) Λόγω πράξεως παραλήψεως ή λανθασμένων οδηγιών του αποστολέα ή του παραλήπτη ή τρίτου προσώπου έχοντος συμφέρον από την συγκεκριμένη αποστολή είτε οποιουδήποτε εκπροσώπου Τελωνείου, Δημόσιας ή Ταχ/κής υπηρεσίας, μεταφορικής εταιρείας ή άλλου νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο ανατίθεται η διεκπεραίωση της αποστολής από την AS SOON AS POSSIBLE COURIER

γ) Λόγω της φύσης της αποστολής στην οποία μπορεί να επέλθει ειδική βλάβη όπως ηλεκτρολογική, μαγνητική, ηλεκτρονική, φωτογραφική, τυπογραφική κ.λ.π

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER έχει το δικαίωμα να παρακρατήσει ή να αρνηθεί την παράδοση κάθε είδους το οποίο μεταφέρει προκειμένου να εξασφαλίσει οποιαδήποτε δαπάνη προκύπτει από την εν λόγω μεταφορά (ναύλοι – δασμοί – φορτωτικές κ.λ.π) μέχρι να εξοφληθεί πλήρως.

Σε περίπτωση απώλειας, βλάβης ή ζημιάς του αποστελλόμενου εγγράφου ή δέματος η ευθύνη της AS SOON AS POSSIBLE COURIER περιορίζεται στο μικρότερο των παρακάτω οριζόμενων ποσών :

α) Στο ποσό των 60,00 Ευρώ

β) Ο υπολογισμός της καταβλητέας αποζημίωσης γίνεται βάσει μικρότερης αξίας του αντικειμένου όπως αυτή προκύπτει από το τιμολόγιο αγοράς του.

Σε καμία περίπτωση η αποζημίωση δεν υπερβαίνει το παραπάνω ποσό.

Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται από την AS SOON AS POSSIBLE COURIER μέσα σε 3 εργάσιμες ημέρες μόνο τοις μετρητοίς.

Η. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΜΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΤΑΧ/ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ο Αποστολέας εγγυάται ότι α) κάθε είδος που αναγράφεται στην μπροστινή σελίδα της φορτωτικής (VOUCHER) περιγράφεται σωστά και σύμφωνα με τον νόμο β) Τα αντικείμενα είναι συσκευασμένα σωστά έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά. Εάν το περιεχόμενό τους πάθει ζημιά γιατί η συσκευασία ήταν κακή αυτό απαλλάσσει την AS SOON AS POSSIBLE COURIER από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης γ) Το υπό διεκπεραίωση αντικείμενο έχει συσκευασθεί έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής διεκπεραίωσή του.

Με την επίδοση του ταχυδρομικού αντικειμένου, παράδοση η οποία αποδεικνύεται μέσω παροχής στοιχείων παύει η ευθύνη της AS SOON AS POSSIBLE COURIER.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER δεν αναλαμβάνει την διεκπεραίωση και μεταφορά των εξής εγγράφων και αντικειμένων : Εύθραυστα αντικείμενα μη επαρκώς συσκευασμένα – Χρήματα σε μετρητά – Συνάλλαγμα – Χρυσό σε ράβδους – Κοσμήματα – Πολύτιμα Μέταλλα – Πολύτιμους Λίθους – Αρχαιότητες – Έργα Τέχνης – Προσωπική Αλληλογραφία – Αλλοιώσιμα τρόφιμα – Γραμματόσημα – Φυτά – Ναρκωτικά – Εκρηκτικά – Είδη ή μέρη οπλισμού – Ζώα – Πορνογραφικό Υλικό και γενετικά είδη τα οποία δεν δέχεται για διεκπεραίωση η ΙΑΤΑ.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER σε καμία περίπτωση φέρει ευθύνη για τυχόν επερχόμενες ζημιές ή έμμεσες απώλειες από οποιονδήποτε λόγο και να επέλθουν. Στις ανωτέρω ζημιές ή έμμεσες απώλειες περιλαμβάνεται κάθε απώλεια εισοδήματος, κέρδους, συμφέροντος της αγοράς.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER έχει τι δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να ελέγξει ή ακόμα και να ανοίξει το αντικείμενο το οποίο αναλαμβάνει για διεκπεραίωση.

Η AS SOON AS POSSIBLE COURIER αναλαμβάνει την μεταφορά διεκπεραίωση εμπορευμάτων – αντικειμένων υπό την προϋπόθεση ότι αυτά θα συνοδεύονται από τιμολόγιο πώλησης ή δελτίο αποστολής εκδοθέν από τον αποστολέα.

Θ. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Οι ώρες συναλλαγής των χρηστών με την AS SOON AS POSSIBLE COURIER μπορεί να είναι από τις 9.00πμ έως και την 17.00μμ.

Μπορεί να υπάρξει κατ’ εξαίρεση εξυπηρέτηση ανάλογα με την ανάγκη παράδοσης συγκεκριμένης αποστολής με τηλεφωνική παραγγελία ή με την παράδοση του αντικειμένου στα γραφεία της AS SOON AS POSSIBLE COURIER από τον χρήστη.

Η διαδικασία υποβολής παραπόνων μπορεί να γίνεται καθημερινά και σε ώρες 9.00πμ έως 17.00μμ προφορικά ή γραπτά στην έδρα της AS SOON AS POSSIBLE COURIER η οποία υποχρεούται άμεσα να απαντήσει στον χρήστη και να ενεργήσει όπου είναι ανθρωπίνως δυνατόν και να ικανοποιήσει τον χρήστη και πελάτη της.

Η προθεσμία που η AS SOON AS POSSIBLE COURIER είναι υποχρεωμένη να επιλύσει το θέμα ορίζεται στην μία εργάσιμη ημέρα.

Ι. ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ Ο Χ.Υ.Κ

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν ισχύει ο Χ.Υ.Κ για την AS SOON AS POSSIBLE COURIER.

Για την εταιρεία

Αλεξανδρος Αναστασιάδης

 

softweb Powered by SOFTWeb - Adaptive I.T. Solutions